CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

06 stycznia 2021

Oferta badań technicznych spółki CorrTEST

Badanie właściwości ochronnych betonu wobec stalowego zbrojenia

Badania właściwości ochronnych betonu wobec zbrojenia polegają na określeniu stopnia zobojętnienia otuliny betonowej (niska wartość pH betonu) i zawartości chlorków w pobliżu zbrojenia. Wymienione czynniki są głównymi przyczynami korozji zbrojenia wskazywanymi przez normy PN-EN 1992-1-1:2008 oraz PN-EN 206:2014. 

 

Sporządzenie modelowej cieczy porowej betonu 

Modelowa ciecz porowa betonu charakteryzuje właściwości chemiczne otuliny betonowej, a jej badanie umożliwia między innymi ocenę stopnia zobojętnienia betonu i skażenia chlorkami. Najczęściej próbki do badań laboratoryjnych pobiera się ścierając beton warstwami co 2 mm za pomocą specjalistycznego urządzenia pokazanego na fot. 1. 

 

Fot. 1. Urządzenie do warstwowego pobierania rozdrobnionego betonu 

 

Odwzorowując ciecz porową rozdrobniony beton umieszcza się w oznakowanych pojemnikach, a następnie dodaje wodę destylowaną w proporcjach 1:1 (fot. 2). Gęsty roztwór miesza się co kilka godzin przez dwie doby. Taki wyciąg wodny uznaje się za dobre odwzorowanie cieczy porowej w betonie.

 

Fot. 2. Roztwory modelowe cieczy porowej betonu

Badanie stężenia chlorków w betonie

Norma PN-EN 206:2014 za graniczną zawartość chlorków w betonie uznaje 0,4% masy cementu (dla betonu ze zbrojeniem stalowym). Konieczne jest, więc określenie zawartości cementu w betonie. W tym celu należy określić ilość składników nierozpuszczalnych w HCl zakładając, że kruszywo jest nierozpuszczalne w kwasie, a rozpuszcza się całkowicie spoiwo. W dalszej kolejności w każdym roztworze modelującym ciecz porową danej próbki wykonuje się pomiary stężenia jonów chlorkowych. Badania do celów technicznych najlepiej przeprowadzić wielofunkcyjnym multimetrem za pomocą elektrody jonoselektywnej do chlorków – fot. 3. 

 

Fot. 3. Pomiar stężenia chlorków wielofunkcyjnym multimetrem za pomocą elektrody jonoselektywnej

Badanie odczynu betonu

Po wykonaniu pomiarów stężenia chlorków w tych samych roztworach modelowych cieczy porowej przeprowadza się pomiary pH. Badania realizuje się także urządzeniem wielofunkcyjnym przy zastosowaniu elektrody pH-metrycznej (fot. 4). Jako poziom graniczny pH, poniżej którego rozpoczyna się dekompozycja warstewki pasywnej i inicjacja korozji zbrojenia, przyjmuje się wartość pH = 11.8.

 

Fot. 4. Pomiar pH  betonu urządzeniem wielofunkcyjnym przy zastosowaniu elektrody pH-metrycznej

Bibliografia

[1]  Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, 2011.

[2]  PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[3]  PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.

opracował: Tomasz Jaśniok