CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

04 stycznia 2021

Oferta badań technicznych spółki CorrTEST

Nieniszcząca identyfikacja zbrojenia w betonie metodą elektromagnetyczną

Metoda elektromagnetyczna służy do nieniszczących badań lokalizacji zbrojenia w elementach żelbetowych, a także określania jego średnicy oraz grubości otuliny. Metoda ta polega na analizie zmiany wieloczęstotliwościowego strumienia magnetycznego emitowanego w głąb konstrukcji. 

Urządzeniem wykorzystywanym w tego rodzaju badaniach jest  ferroscaner Hilti PS 200, którego głowica podczas pracy pokazano na fot. 1 . Umożliwia ono wykonanie skanu obrazu zbrojenia (skany dokładne) z powierzchni min. 15x15 cm i max. 60x60 cm. Przez zastosowanie opcji Quickscan (skany liniowe) możliwe jest badanie lokalizacji i grubości otuliny prętów na odcinku o długości do 20 m.

 

Fot. 1. Głowica Ferroscan Hilti PS 200 podczas skanowania zbrojenia ściany betonowej

Dokładność urządzenia ściśle zależy od głębokości położenia prętów, średnicy prętów, precyzji wykonanego skanowania oraz jakości powierzchni betonu. Przy gładkiej, płaskiej powierzchni i prętach zbrojeniowych o przekroju okrągłym usytuowanych prostopadle do kierunku skanowania zakres dokładności ferroscanera Hilti PS 200  jest zależny od średnicy zbrojenia i głębokości jego położenia.  Urządzenie rozróżnia dwa położone obok siebie pręty jeżeli ich rozstaw wynosi 36 mm lub współczynnik rozstaw:otulina wynosi 2:1 (decyduje wartość większa). Pomiar głębokości położenia możliwy jest przy lokalizacji prętów na głębokości co najmniej 10 mm. Odległość pręta od krawędzi skanu powinna wynosić minimum 30 mm. Zasięg urządzenia zależy od średnicy badanego pręta. Akceptowalną dokładność badań uzyskuje się jednak do głębokości 60 mm. 

Scaner Hilti PS200 umożliwia określenie średnic prętów konstrukcyjnych według obowiązującej niemieckiej normy DIN 488. Przy jego użyciu nie jest zatem możliwe uzyskanie średnic prętów mniejszych od 6 mm i większych od 36 mm oraz prętów o średnicy 18 i 22 mm (takie pręty nie występują w DIN 488). W wypadku napotkania na pręty f18, f22 lub f<6mm, czy f>36 mm urządzenie dobiera średnicę o możliwie najlepszej korelacji z algorytmem przeliczeniowym – zazwyczaj są to średnice o 1 gradację większe lub mniejsze. 

Oprogramowanie Hilti PROFIS Ferroscan Map pozwala na wygenerowanie raportu pokazującego obraz zbrojenia wraz z oszacowanymi we wskazanych punktach średnicami prętów o grubościami otulenia. Przykładowy raport pokazano na rys. 1.

 

 

Rys. 1. Raport ze skanu zbrojenia wygenerowany oprogramowaniem  Hilti PROFIS Ferroscan Map

Jednak raport wygenerowany w sposób widoczny wyżej (bez analizy) nie może być podstawą do określenia zgodności zbrojenia z projektem. W ekspertyzach wykonanych przez spółkę CorrTEST wprowadza się raporty składające się zarówno z rzutu obiektu z zaznaczonym miejscem wykonywania skanu jak i układ zbrojenia wg projektu. Takie zestawienie układów zbrojenia (rzeczywiste i projektowane) wraz z grubością otulenia betonowego pozwala na szybkie wyciągnięcie wniosków i przyjęcie prawidłowych danych do modelu obliczeniowego.

Rys. 2. Kompleksowy raport ze skanowania zbrojenia opracowywany w ekspertyzach spółki CorrTEST

Bibliografia

[1]  Zybura A., Jaśniok M., Jaśniok T.: Diagnostyka konstrukcji żelbetowych. Badania korozji zbrojenia i właściwości ochronnych betonu, t.2, PWN, 2011.

[2]  PN-EN 1992-1-1:2008. Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

[3]  PN-EN 206-1:2003. Beton. Część 1: Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.

opracował: Tomasz Jaśniok