CorrTEST sp. z o.o.

44-100 Gliwice, ul. Akademicka 5

(w budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej)

webmaster

Mariusz Jaśniok
 

CorrTEST © 2019-2024

NIP:         631-268-9919

REGON:  385527080

KRS:        0000828458

kontakt@corrtest.eu

Mariusz Jaśniok:  +48 692 246 710

Tomasz Jaśniok:  +48 502 730 435

10 czerwca 2020

Numer patentu: Pat.241157 (2022)

Numer zgłoszenia patentowego: P.434284

Sposób badania nieprzewodzących powłok antykorozyjnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowlanych

Mariusz Jaśniok, Tomasz Jaśniok

Sposób badania nieprzewodzących powłok antykorozyjnych, zwłaszcza na stalowych elementach konstrukcji budowalnych polega na tym, że sprawdza się brak przebicia elektrycznego, korzystnie metodą niskonapięciową, powierzchni konstrukcji stalowej w postaci badanej elektrody (1) pokrytej nieprzewodzącą powłoką antykorozyjną (2), następnie ustala się siatkę pomiarową (3), o rozstawie linii b =10÷200 cm, na której w co najmniej trzech miejscach pomiarowych (4) o średnicy ϕ = 10÷100 mm, w co najmniej pięciu równomiernie rozłożonych punktach (5), korzystnie 1 punkt w środku i pozostałe na okręgu, wykonuje się pomiary grubości powłoki grubościomierzem (6), obliczając z nich średnią arytmetyczną, przy czym w tych samych miejscach pomiarowych przykłada się naczynko pomiarowe (7), wypełnione roztworem elektrolitu (8) z zanurzoną w nim elektrodą pomocniczą (9), wykonaną korzystnie z metalu opornego na korozję, po czym badaną elektrodę (1) pokrytą powłoką antykorozyjną (2) w miejscu pomiarowym (4) oraz elektrodę pomocnicza (9) łączy się z potencjostatem (10) i wykonuje pomiary metodą elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej w układzie dwuelektrodowym, przy amplitudzie potencjału 1÷50 mV i częstotliwości 1 MHz÷1 mHz, a zmierzone logarytmy modułu impedancji przy częstotliwości 1 Hz÷10 mHz z uśrednionymi grubościami powłok w tych samych miejscach pomiarowych, po wyznaczeniu zależności korelacyjnej na podstawie funkcji regresji liniowej, umożliwiają obliczenie logarytmu modułu impedancji w pozostałych miejscach pomiarowych na całej badanej powierzchni pokrytej powłoką antykorozyjną (2), a uzyskane wartości modułu impedancji na siatce pomiarowej (3) przedstawia się w formie izolinii logarytmu modułu impedancji (11) tak, że powłoka o niskiej jakości charakteryzuje się wartościami poniżej 6 Ωcm2, a powłoka o wysokiej jakości wartościami powyżej 8 Ωcm2.

Zgłaszający/Uprawniony: Politechnika Śląska, Gliwice